วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (Rama IX Golden Jubilee Temple)
     ที่ตั้ง : เลขที่ 999 ซอยพระราม 9 กาญจนาภิเษก 19 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 
00
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
          ถึงจะเป็นวัดขนาดเล็กแต่ก็เป็นศูนย์รวมของจิตใจอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชน วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้รับการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นการพิเศษในปี พ.ศ. 2542 โดยก่อนหน้านี้ในปีพ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ด้วยวิธีเติมอากาศที่บึงพระราม 9 ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนบริเวณบึงพระราม 9 ดำเนินการจัดตั้งให้เป็นวัดในนามมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้เป็นพุทธสถานในการประกอบกิจของสงฆ์ และเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของราษฎรในการที่ประกอบ กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ถือเป็นแบบอย่างในการก่อสร้างวัดเล็กๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรม ทางพุทธศาสนา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในการเผยแพร่ศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ผสมผสานวิถีแห่งการอยู่ร่วมระหว่างบ้าน(ชุมชน) วัด และราชการ(โรงเรียน)ในลักษณะการพึ่งพาอาศัย เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นของสังคมไทย
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 999 ซอยพระราม 9 กาญจนาภิเษก 19 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เปิดให้สักการะทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • เบอร์ติดต่อ : 02 318 5925
  • -

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 134020